مربیان اسپین

مهدیه بهمن

مربی باله

مریم پورمهر

مربی ژیم

پریما پروز

مربی باله و ژیم

سمیرا اکبری

مربی باله

مهتا سعیدی

مربی باله و رژیم

نگین عمرانی

مربی باله و ژیم

پانیذ دشتیان

20 سال / رشته تحصیلی کارشناسی علوم کامپیوتر

ملینا اردستانی

28 سال / 8 سال آموزش باله

مهتاب ارفع

مدرک مربی گری

پریسا ملک محمدی

مدرک مربی گری

پریسا ملک محمدی

مدرک مربی گری

مارال خورشیدی

مربی باله و ژیم

صدف سمیعی

مربی ژیم