با توجه به اختلالات اینترنتی داخل کشور در زمان پر کردن فرم ثبت نام و پرداخت اینترنتی به هیچ وجه از نرم افزار های ف ی ل تر ش ک ن استفاده نگردد.