ژیمیناستیک ریتمیک پاسداران

شعبه پاسداران آکادمی ریتمیک اسپین: بالاتر از میدان هروی خ وفامنش انتهای خ جوانشیر مجتمع فارابی باشگاه فارابی
شماره های تماس : ۰۹۳۵۰۸۰۰۸۴۲۰۲۱۲۲۹۴۷۶۴۱

ساعت کلاس روز
۱۴ الی ۱۵ G1 , Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۵ الی ۱۶ G1 , G2 یکشنبه و سه شنبه
۱۵ الی ۱۶ Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۶ الی ۱۷ G1 , G2 , G3 یکشنبه و سه شنبه
۱۶ الی ۱۷ Preimary یکشنبه و سه شنبه
۱۴ الی ۱۵ Pre-Preimary دوشنبه و چهارشنبه
۱۵ الی ۱۶ Pre-Preimary دوشنبه و چهارشنبه
۱۵ الی ۱۶ ژیمیناستیک دوشنبه و چهارشنبه
۱۶ الی ۱۷ Preimary دوشنبه و چهارشنبه
۱۶ الی ۱۷ G1 دوشنبه و چهارشنبه
۱۲ الی ۱۴ G1 , Preimary پنج شنبه
۱۴ الی ۱۶ Pre-Preimary پنج شنبه
۱۵ الی ۱۷ G2 پنج شنبه