مهدیه بهمن

مربی باله

1-کارشناس تربیت بدنی

2- مربیگری باله در ورکشاب­های روسیه