طناز کشوری

شرکت در ورکشاپ های باله

1- 5 سال سابقه کاری باله

2- مربیگری باله در ارمنستان