اسپین شعبه نارمک و تهرانپارس

مدیریت کل شعب اسپین : ۰۹۱۲۳۱۴۶۲۲۸

مدیریت کل امور مالی و آموزشی : ۰۹۱۲۹۱۷۱۱۶۵

روابط عمومی : ۰۹۱۲۹۱۷۱۸۵۴

مدرسان شعبه زعفرانیه

امروزه مزایای ژیمناستیک برای کودکان بیش فعال به اثبات رسیده است. ژیمناستیک و ورزش های دیگر فضایی مناسب برای کودکان مبتلا به بیش فعالی

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فهیمه رفیعی

مربی ژیمناستیک مدرن

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

فاطمه

مربی ژیمناستیک تخصصی

تصاویر شعبه اسپین نارمک و تهرانپارس

امروزه مزایای ژیمناستیک برای کودکان بیش فعال به اثبات رسیده است. ژیمناستیک و ورزش های دیگر فضایی مناسب برای کودکان مبتلا به بیش فعالی