ژیمیناستیک ریتمیک پونک

شعبه پونک آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – سردار جنگل شمال – خیابان زتون – برج آسمان – باشگاه مهر
شماره های تماس : ۰۲۱۴۴۸۳۹۹۷۴ – ۰۹۳۵۰۸۰۰۸۳۲