ژیمیناستیک ریتمیک قیطریه

شعبه قیطریه آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – روبروی پارک قیطریه ، خیابان خراسانی ، باشگاه شکوه
شماره های تماس : ۰۹۳۹۲۷۹۰۵۱۵

ساعتکلاسروز
۱۴ الی ۱۵Pre-Preimaryشنبه و دوشنبه
۱۵ الی ۱۶Preimaryشنبه و دوشنبه
۱۶ الی ۱۷ژیمیناستیکشنبه و دوشنبه
۱۴ الی ۱۵Pre-Preimaryیکشنبه و سه شنبه
۱۵ الی ۱۶Pre-Preimaryیکشنبه و سه شنبه
۱۶ الی ۱۷Preimaryیکشنبه و سه شنبه
۱۱ الی ۱۳G2پنج شنبه
۱۱ الی ۱۳G1جمعه