ژیمیناستیک ریتمیک شهران

شعبه شهران آکادمی ریتمیک اسپین: تهران – فلکه اول شهران – خیابان طوقانی – باشگاه مدرن شهران
شماره های تماس :۰۹۳۳۰۷۹۲۰۲۹ – ۴۴۳۰۲۶۸۳